ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563

โรงเรียนศรีวิทยา ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการเรียน ความประพฤติ ความสามารถด้านต่างๆ และด้านอื่นๆ ของนักเรียน โดยตรงกับผู้ปกครอง เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวทางร่วมกันในการดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนานักเรียน และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครอง

https://facebook.com/story.php?story_fbid=3686482578097278&id=100002067163777

ไปด้านบน