งวดที่ 2 การแก้ปัญหา การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ เรื่องที่ 1 การแก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ

ไปด้านบน