ผู้บริหารโรงเรียน

นางพรทิพย์  ประทุมวัลย์
ผู้รับใบอนุญาต

นางบุรพร  ประทุมวัลย์
ผู้จัดการ

นายเนติพัฒน์  ประทุมวัลย์
ผู้อำนวยการ

นางสาวสุมาลี  จันทร์โร
รองผู้อำนวยการ
(หัวหน้าระดับประถมศึกษา)

นางกาญจนา  ประทุมวัลย์
รองผู้อำนวยการ
(หัวหน้าระดับอนุบาล)

ไปด้านบน