ครูและบุคลากร

ครูระดับอนุบาล

นางจรี  พะยัติ
ครูประจำชั้น อ.1

นางศิริพร รุ่งเรือง
ครูผู้ช่วยระดับอนุบาล

นางสาวไพเราะ  สุวรรณนิตย์
ครูประจำชั้น อ.2

นางสาวสิริขวัญ กรดมณี
ครูประจำชั้น อ.3/1

นางสาวอรนงค์ กาลวงศ์
ครูประจำชั้น อ.3/2

...
ครูประจำชั้น อ....

ครูระดับประถมศึกษา

นางจินดา ยุทธโกศา
ครูประจำชั้น ป.1/1

นางสาวสุนีย์ พูลสวัสดิ์
ครูประจำชั้น ป.1/2

นางสาลี ซังเรือง
ครูประจำชั้น ป.2

นางสาวสุมาลี จันทร์โร
ครูประจำชั้น ป.3/1

นางชะอิ่ม ประดิษฐ์
ครูประจำชั้น ป.4/1

นางสาววิชญาดา เอียดบุญ
ครูประจำชั้น ป.4/2

นางนิตยา เม่งหยู
ครูประจำชั้น ป.5

นางอาภร หวานหวิน
ครูประจำชั้น ป.6

นางสาวศิริญา วรรณบวร
ครูผู้สอน

นางนิตยา เม่งหยู
ครูประจำชั้น ป.5

นางอาภร หวานหวิน
ครูประจำชั้น ป.6

นางสาวศิริญา วรรณบวร
ครูผู้สอน

ไปด้านบน